Gebruiksvoorwaarden

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Ofschoon Flexiteek iedere redelijke inspanning levert om te verzekeren dat alle materiaal op deze website correct is, kan de juistheid niet gegarandeerd worden, en Flexiteek aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid of authenticiteit van enige informatie op deze website.

De Flexiteek-website kan links naar andere websites bevatten. Wij promoten de inhoud of het privacybeleid van dergelijke websites niet en aanvaarden er ook anderszins geen verantwoordelijkheid voor.

De voorgestelde informatie werd te goeder trouw verstrekt op basis van praktische ervaring en proeven onder plaatselijke omstandigheden. De werkomstandigheden van de klanten liggen buiten onze invloedssfeer en wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de resultaten van het gebruik van dit product. Wij kunnen u in contact brengen met onafhankelijke installateurs die uw dek voor een toeslag kunnen plaatsen. Flexiteek International AS, Flexiteek International AB, Flexiteek Americas Inc, Flexiteek OceaniaPty Ltd of hun agenten dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hoe u deze voorgestelde methoden ten uitvoer brengt. Ons handelsmerk dekt Flexiteek en zijn patenten overal ter wereld.

KENNISGEVING VAN AUTEURSRECHT

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafische elementen, animaties en andere materialen op deze website zijn onderworpen aan de auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten van Flexiteek en zijn licentieverstrekkers. Flexiteek is eigenaar van het auteursrecht in de selectie, coördinatie en schikking van het materiaal op deze website. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd, aan reverse engineering onderworpen, gedecompileerd of uiteen worden gehaald, noch aangepast of op andere websites opnieuw geplaatst worden zonder schriftelijke toestemming. Ieder ongeoorloofd gebruik van dit materiaal vormt een inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van Flexiteek.

KENNISGEVING VAN HANDELSMERK

Behoudens anderszins vermeld zijn de Flexiteek-handelsmerken, -logo’s en -dochterondernemingsnamen die op deze website verschijnen handelsmerken in eigendom van Flexiteek of zijn geassocieerde bedrijven. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of van enige andere inhoud van deze website, behoudens zoals in deze Gebruiksvoorwaarden voorzien, is strikt verboden. Niets op de website mag geïnterpreteerd worden als het verstrekken – weze het door implicatie, verklaring van niet-ontvankelijkheid of anderszins – van om het even welke vergunning of om het even welk recht om enig handelsmerk van Flexiteek te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexiteek.

Alle inhouden die bij middel van deze website gedownload of anderszins verworven worden, worden op uw risico verstrekt en u alleen bent verantwoordelijk voor alle eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van dergelijk gebruik, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, schade ten gevolge van computervirussen.

De informatie op deze website is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.
Copyright © 2000-2020 Flexiteek International AB. Alle rechten voorbehouden.

Bijgewerkt op 7 dec 2020 door Flexiteek International AB.

{(38150 + 22)}

Trees planted to date

Menu